Regulamin

 1. Dokonanie rezerwacji i zakup miejsca w autokarze oznacza potwierdzenie przyjęcia Regulaminu.
 2. Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody.
 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa
 5. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas przejazdu.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania wyjazdów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
 7. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 8. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 9. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autokaru, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości 3000 za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Każdy pasażer ubezpieczony jest na kwotę 10.000 zł. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
 11. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu.
 12. Przy zakupie biletu na przejazd w jedną stronę , cena nie ulega zmianie
 13. W przypadku przejazdu osób niepełnoletnich wymaga jest zgoda rodziców lub opiekunów
 14. Pasażer proszony jest o stawienie się  15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.
 15. Przewoźnik ma prawo odmówić wejścia do autokaru lub odmówić dalszego kontynuowania przewozu w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega regulaminu przewozu,
  2. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów
 16. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe jest wpłata całości kwoty w ciągu 7 dni od złożenia rezerwacji. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana , rezerwacja miejsca zostanie anulowana.
 17. Rezerwacje przyjmowane są przez naszą stronę. Dokonując rezerwacji należy napisać takie dane jak:
  1. Imię i nazwisko
  2. Numer telefonu
  3. Adres email
  4. Adres
  5. W przypadku większej ilości zamówienia więcej niż jednego przejazdu, w polu „notatki” należy podać imiona i nazwiska osób, dla których dodatkowe przejazdy zostały wykupione.
  6. W przypadku konieczności wystawienia faktury w polu „notatki” należy uwzględnić tę informację, wraz z danymi do faktury.
 18. Po otrzymaniu tych informacji , osobie zamawiającej zostanie wysłany numer konta , na który należy dokonać wpłaty.
 19. Wyjazd dojdzie do skutku przy grupie minimum 20 osób z każdego miasta. W przypadku frekwencji poniżej 20 osób wyjazd może być zrealizowany , lecz cena będzie wyższa od ceny podanej na głównej stronie. Kwota będzie ustalana indywidualnie do każdego wyjazdu. W przypadku nie zrealizowania wyjazdu ze strony Przewoźnika, kwota wpłacona na nasze konto zostanie zwrócona osobie zamawiającej w ciągu 7 dni roboczych.
 20. Podróżny nie ma możliwości odstąpienia od umowy, posiada natomiast możliwość rezygnacji z jej wykonania, o czym należy poinformować drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ze strony Podróżnego, Wyjazdowni przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot :
  1. Powyżej 21 dni przed wyjazdem – 25% kwoty
  2. Od 21 do 7 dni przed wyjazdem – 30% kwoty
  3. Od 7 dni do 48 godzin – 60% kwoty
  4. Poniżej 48 godzin – 100% kwoty
 21. W przypadku odwołania imprezy/koncertu/ na którą przewoźnik organizuje przejazd klient dostaje zwrot należności za przejazd przy czym WYJAZDOWNI przysługuje prawo do potrąceń następujących kwot:
  1. jeżeli odwołanie imprezy zostanie ogłoszone powyżej 14 dni przed jej terminem – 10% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.
  2. od 14 do 7 dni przed terminem – 30% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu
  3. poniżej 7 dni przed terminem zwrot nie przysługuje, przy czym wyjazd może się odbyć jeżeli miejscowość w której miała się odbyć impreza/koncert/ jest warta odwiedzenia niezależnie od faktu jej odwołania. Przewoźnik może też postanowić o skróceniu trasy i powrocie do miejsca wyjazdu
 22. Wyjazdownia oświadcza,że posiada:
  1. Licencję i koncesję na wykonywanie krajowego i międzynarodowego przewozu osób
  2. Ubezpieczenie pasażerów podczas podróży
 23. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres WYJAZDOWNIA , ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres.
 24. Biorąc udział w wyjeździe, wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku w sieci.
 25. Sprzedawcą usługi jest:                                                                               NAWROCKI GROUP Sp. z o.o.
  ul. Obodrzycka 73
  61-249 Poznań
  NIP : 781-192-47-30
  REGON : 363908178